Kapitálové trhy

V rámci předmětu kapitálové trhy získá student podrobné znalosti a dovednosti z oblasti investičních nástrojů kapitálového trhu a jejich analýzy. Student bude schopen aplikovat poznatky z teorie portfolia, řízení rizik a zajištění prostřednictvím derivátových kontraktů. Také student získá znalosti v oblasti získávání finančních zdrojů na kapitálových trzích, a to zejména pro strategický rozvoj firem.

Předmět v UIS

Mezinárodní finance

Kurz je zaměřen na praktické porozumění řízení finančních toků v prostředí nadnárodních korporací a mezinárodního investičního managementu. Cílem předmětu je poskytnout znalosti o tvorbě měnového kurzu, vlivu mezinárodních měnových institucí a principech řízení devizového rizika exportních zakázek i mezinárodních investic. Absolventi kurzu získají kompetence při aplikaci možných forem krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého financování aktivit podniku na mezinárodních trzích a využívání zajišťovacích a platebně-zajišťovacích nástrojů při řízení rizik.

Předmět v UIS

Mezinárodní investiční management

Cílem kurzu je připravit studenty na řešení problémů finančního řízení v otevřených ekonomikách charakterizovaných velkým podílem mezinárodního obchodu a vysokou mezinárodní mobilitou produkčních faktorů. Kurz se bude především zabývat složitým rozhodovacím procesem provázejícím mezinárodní investování, tvorbu investičních a zajišťovacích strategií na mezinárodní úrovni. Absolventi kurzu získají kompetence pro práci se základními typy investičních nástrojů na mezinárodních finančních trzích, budou se orientovat mezi nejvýznamnějšími institucemi a segmenty mezinárodních finančních trhů, budou schopni analyzovat riziko a možný výnos portfolia mezinárodních investičních instrumentů, navrhovat portfoliové investiční strategie optimalizující výnos ve vztahu k riziku na mezinárodních finančních trzích, navrhovat a analyzovat měnové a úrokové zajištění mezinárodního investičního portfolia nebo podnikové bilance vystavené těmto rizikům.

Předmět v UIS